I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp.z o.o.” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o.” dostępnego na stronie internetowej SYMBIOZ Sp. z o.o. (www.suzutrap.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a lub złożonego zamówienia.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy SYMBIOZ Sp.z o.o. – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.suzutrap.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp.z o.o.” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o.”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. zo.o. nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

 2. SYMBIOZ Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o. na czas nieoznaczony.

 3. Formularz kontaktowy SYMBIOZ Sp. z o.o. służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością SYMBIOZ Sp. z o.o., w zakresie tematycznym w nim określonym.

 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw prowadzonych przez SYMBIOZ Sp. z o.o. (rozpoczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o. i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o. Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

  1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i treść wiadomości, a w przypadku wypełniania formularza zamówienia dodatkowo: rodzaju i ilości zamawianego produktu, numeru telefonu komórkowego, adresu dostawy, wyboru rodzaju dowodu zakupu, NIP (jeśli będzie wystawiana faktura VAT), wyboru sposobu zapłaty.

  2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,

  3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,

  4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij zapytanie” a w przypadku formularza zamówienia „ZAMÓW TERAZ”.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność SYMBIOZ Sp.z o.o.

 1. SYMBIOZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o..

 2. SYMBIOZ Sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o., mają:

  1. walor informacyjny,

  2. nie mają charakteru porady prawnej,

  3. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec SYMBIOZ Sp. z o.o..

 3. SYMBIOZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego SYMBIOZ Sp. z o.o. wynikający z przyczyn niezależnych od SYMBIOZ Sp. z o.o. lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej www.suzutrap.pl.

 4. SYMBIOZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.suzutrap.pl.

 5. SYMBIOZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez SYMBIOZ Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.) jest SYMBIOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 27A, 24-300 Opole Lubelskie, NIP: PL7010852145.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym SYMBIOZ Sp. z o.o..

 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy SYMBIOZ Sp. z o.o..

 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi, zgodnie z art. 7 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania:

 • na adres e-mail: info@symbioz.pl

 • telefonicznie na numer: +48 735-192-410

 • poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT

 • adres korespondencyjny Administratora, tj.: SYMBIOZ Sp. z o. o. ul. Fabryczna 38A, 24-300 Opole Lubelskie.

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:

  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 2. Administrator danych spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).