SYMBIOZ Sp. z o. o. informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYMBIOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 27A , 24-300 Opole Lubelskie, NIP: PL7010852145 (dalej „SYMBIOZ Sp. z o.o.”)
Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem przez SYMBIOZ Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, prosimy kierować:

  • na adres e-mail: info@symbioz.pl
  • telefonicznie na numer: +48 735-192-410
  • poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT
  • adres korespondencyjny Administratora, tj.: SYMBIOZ Sp. z o. o. ul. Fabryczna 38A, 24-300 Opole Lubelskie.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez SYMBIOZ Sp. z o. o. w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na pytanie/a lub zamówienia kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.susutrap.pl oraz ich archiwizacji, na podstawie art. 6 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom usług informatycznych.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie/a kierowane za pośrednictwem powyższego formularza kontaktowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, poprzez powyższy formularz kontaktowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez SYMBIOZ Sp. z o. o. narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.